Obsługa Klienta Twoją przewagą konkurencyjną

W czasach powszechnego nadmiaru Klient z coraz większym trudem dostrzega różnice między oferowanymi mu często niemal identycznymi ─ produktami. Często przestają one mieć znaczenie lub stają się drugorzędne.

Coraz bardziej liczy się to, co niewidoczne dla oczu:

 • wysokie standardy obsługi Klienta,
 • produkt szyty na miarę potrzeb,
 • poczucie bycia traktowanym wyjątkowo.

Warto odpowiedzieć na pytania:

 • Jak ważne jest to w Twojej firmie?
 • Jakie znaczenie ma orientacja na Klienta przy opracowaniu strategii i realizacji programów marketingowych?
 • Jak silne są Twoje obawy, że konkurencja już Cię dogania?
 • Na ile standardy obsługi Klienta odróżniają Twoją firmę, a na ile mogą dopiero stać się jej atutem i przewagą konkurencyjną?

Dlaczego obsługa Klienta jest tak istotna?

Strategia obsługi Klienta to kluczowy element strategii firmy, dzięki któremu można równocześnie zwiększyć satysfakcję Klientów i poprawić wyniki finansowe.

Tylko niektóre z potencjalnych korzyści z wdrożenia strategii opartej na jakości obsługi Klienta to:

 • wzrost liczby nowych Klientów (dzięki działaniom bezpośrednim firmy oraz dzięki polecaniu jej usług przez zadowolonych Klientów) i co nie mniej istotne ─ zmniejszenie liczby klientów odchodzących,
 • poprawa ich zadowolenia (większa lojalność Klienta),
 • wzmocnienie pozycji rynkowej firmy i poprawa jej zyskowności,
 • pozytywne zmiany w samej firmie: poprawa kultury organizacyjnej, optymalizacja procesu, zarządzanie relacjami  z Klientami, zwiększenie produktywności, wypracowanie best practice przydatnych przy wdrażaniu nowych produktów i usług, wzmocnienie wizerunku firmy

W czym my możemy Ci pomóc?

Strategia obsługi Klienta jest sumą wielu elementów, które trzeba w przedsiębiorstwie wypracować i wdrożyć. Przy jej opracowaniu wspólnie określimy m.in.:

 • segmentację Klientów: obecną i docelową oraz strategię działania w stosunku do zidentyfikowanych grup Klientów (rozwój oferty, komunikacja, proces sprzedaży i obsługi, wsparcie, działania lojalnościowe),
 • rentowność Twojego biznesu: obecną i pożądaną,
 • obszary optymalizacji procesu obsługi Klienta
 • misję obsługi Klienta,
 • elementy Twojej przewagi konkurencyjnej,
 • konkretne plany działań,
 • grupę wskaźników realizacji, zarówno poszczególnych działań, jak i całej strategii oraz sposoby wdrożenia poszczególnych działań (w szczególności elementy zarządzania projektami w firmie),
 • proces realizacji strategii i jej wdrożenie w organizacji.

Strategię dla Twojej firmy sporządzimy razem.

Porozmawiamy z jej kluczowymi pracownikami. Weźmiemy pod uwagę specyfikę firmy, dotychczasowe doświadczenia, możliwości oraz plany rozwojowe. Ty będziesz współtwórcą i właścicielem strategii ─ to gwarancja pełnego wdrożenia konkretnych działań. My będziemy Cię prowadzić i wskazywać możliwości, wykorzystując naszą wiedzę ekspercką, posiadane narzędzia oraz znajomość dobrych praktyk.

Pamiętaj: 70% doświadczeń zakupowych jest opartych na emocjach, na tym co klient poczuł podczas obsługi, jak był traktowany (Mc Kinsey 2006).


Chętnie pomogę Twojej firmie!

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Femko sp. z o.o. - spółka prawa handlowego pod firmą Femko sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Opłotkowej 18, 05-540 Ustanów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000422247, NIP: 1231275789
  Udostępnione przez Państwa dane osobowe przetwarzane są dla celów przekazania publikacji lub innych materiałów marketingowych Femko sp. z o.o. i/lub otrzymania zgody na przesłanie materiałów handlowych (marketing usług - np.: wysłanie oferty na szkolenia, warsztaty, doradztwo biznesowe) Femko sp. z o.o. i/lub w celu wykonania zleconych prac, umów (np.: wysłania oferty na szkolenia/warsztaty, doradztwo biznesowe).

  W przypadku wyrażenia zgód, Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i w celu wskazanym w udzielonych zgodach.

  Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Państwa zgoda, jak również przepisy - Ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) .

  Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, przy czym jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie. Cofnięcie zgody powoduje, że nie będą otrzymywać Państwo żadnych materiałów (w tym marketingowych), publikacji Femko sp. z o.o. Dla zaproponowania Państwu odpowiedniej oferty (jako odpowiedzi na Pastwa zapytania ustne, telefoniczne lub przekazane drogą elektroniczną), wstępna analiza zamówienia może odbywać się elektronicznie lub w zautomatyzowany sposób.
  Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty współpracujące, jak również organy administracji publicznej, przy zachowaniu wymogów określonych obowiązującymi przepisami, w tym wymogu poufności oraz w zakresie niezbędnym do dokonania danej czynności.

  Dane osobowe przetwarzane są:

  1. na czas trwania umowy aż do momentu pełnej zapłaty za usługę wykonaną przez Femko sp. z o.o.; przez czas wymagany przez przepisy prawa i/lub dla realizacji ewentualnych roszczeń
  2. na czas wyrażony w zgodzie dla realizacji np. działań marketingowych (marketing usług) czy realizacji zlecenia, umowy.
  3. Femko sp. z o.o. będzie przetwarzać Pana/Pani dane tak długo jak będzie to celowe lub do momentu cofnięcia przez Pana/Panią zgody.

  Po cofnięciu zgody Pana/Pani dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia współpracy oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia danych dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).


  Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jak również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  Powyżej wskazane prawa można wykonywać poprzez wysłanie korespondencji na adres Femko sp. z o.o., ul. Opłotkowa 18, 05-540 Ustanów z dopiskiem „Dane osobowe” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@femko.pl

   

  Przeczytaj więcej na blogu

  # Zobacz naszą bazę wiedzy

  #

  Zapisz się na newsletter

  a otrzymasz dostęp do darmowego ebooka!

  # #