REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki udziału w szkoleniach, warsztatach, konferencjach organizowanych przez firmę Femko sp. z o.o. w tym również zasad rejestracji na: szkolenia, warsztaty, konferencje, dalej jako „Szkolenia”,  w serwisie www.femko.pl (zwanego dalej „Serwisem”) bądź drogą tradycyjną.

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Szkoleniach organizowanych przez firmę Femko sp. z o.o., z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Ustanowie, przy ul. Opłotkowej 18, 05-540 Zalesie Górne, NIP: 1231275789, REGON: 146549112 (dalej jako „Femko”).
 2. Informacje zamieszczone w Serwisie przez Femko nie stanowią oferty na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego i są zaproszeniem do składania ofert uczestnictwa w Szkoleniach.
 3. Tematyka Szkoleń oraz ich program są każdorazowo wskazywane za pośrednictwem Serwisu na dedykowanej dla danego warsztatu podstronie. W wyjątkowych przypadkach, z przyczyn nie leżących po stronie Femko  istnieje możliwość zmiany osób prowadzących warsztaty. Zmiany powyższe nie wpłyną jednak na ustalony uprzednio plan Szkolenia.

 

2. Ogólne warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniach należy dokonać najpóźniej w terminie dwóch dni roboczych przed terminem rozpoczęcia Szkoleń, wskazanego za pośrednictwem Serwisu lub do momentu wyczerpania limitu wolnych miejsc.
 1. Warunkiem udziału w Szkoleniach jest zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.femko.pl/szkolenia w wybranym temacie szkolenia po kliknięciu w przycisk „zapisz się teraz” a w szczególności poprzez podanie danych uczestnika i dokonanie opłaty na konto Femko.
 2. W przypadku, gdy zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, dokonuje osoba nie będąca uczestnikiem, oświadcza ona, że jest uprawniona do podania danych uczestnika na potrzeby jego udziału w Szkoleniu oraz ponosi pełną odpowiedzialność za podane dane oraz udzielone w imieniu uczestnika zgody.
 3. Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona. Osoby, które zostały przyjęte na warsztaty zostaną indywidulanie poinformowanie o tym fakcie za pośrednictwem adresu email udostępnionego podczas rejestracji o której mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Podstawą do uiszczenia opłaty jest faktura pro forma, która zostanie wystawiona i przesłana w postaci PDF na adres email podany w zgłoszeniu wraz z potwierdzaniem udziału. W ciągu siedmiu dni po otrzymaniu wpłaty zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana na wskazany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej (email). Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić na adres email biuro@femko.pl
 5. Uczestnik bądź płatnik (będący stroną umowy) może odstąpić od zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu umowy, bez konieczności podawania przyczyn oraz poniesienia jakichkolwiek kosztów, w tym zapłaty ceny, w terminie do 7 dni przed datą Szkolenia. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie krótszym niż 7 dni Femko ale nie krótszym niż dwa dni od daty szkoleń, zobowiązuje się do zwrotu 50 % zapłaconej za udział w warsztatach ceny.
 6. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w ust. 6 powyżej, w przypadku, gdy umowa zawarta na podstawie niniejszego Regulaminu, jest zawarta z osobą będącą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, uczestnik bądź płatnik może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając Femko stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia w którym doszło do zawarcia umowy. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 7. Rezygnacja ze Szkolenia w terminach późniejszych, niż wskazane w ust. 6 i 7 powyżej, wiąże się z koniecznością wniesienia całości ceny w wysokości wskazanej na dedykowanej każdemu ze szkoleń podstronie Serwisu.
 8. Umowa o udział w Szkoleniu jest zawarta pomiędzy uczestnikiem, a Femko, bądź pomiędzy płatnikiem, a Femko (w przypadku, gdy zgłoszenia i zapłaty ceny dokonuje podmiot inny niż uczestnik) z chwilą wysłania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, drogą elektroniczną. Treść zawartej umowy stanowią postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wszelkie informacje zamieszczone za pośrednictwem Serwisu, w tym na dedykowanej danemu warsztatowi podstronie.
 9. Femko  na adres e-mail podany podczas zgłaszania wyśle, w przypadku uczestnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wiadomość potwierdzającą zawarcie umowy o której mowa w ust. 5 powyżej.
 10. Uczestnik szkoleń zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów wewnętrznych, zasad bezpieczeństwa BHP i PPoż. i innych zasad panujących w obiekcie, w którym organizowany jest warsztat.
 11. Przed wejściem na salę, w której odbywają się Szkolenia, należy posiadać identyfikator w widocznym miejscu. Identyfikatory będą do odbioru w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu rejestracji uczestników.

 

3. Koszty

 1. Cena udziału w Szkoleniach jednego uczestnika jest podawana każdorazowo za pośrednictwem Serwisu i może być różna w zależności od czasu dokonywania zgłoszenia.
 2. Cena, o której mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje udział w Szkoleniu jednego uczestnika, komplet materiałów Szkoleniowych, wydane przez Femko  zaświadczenie o uczestnictwie oraz może zawierać koszt cateringu w zakresie wskazanym za pośrednictwem Serwisu.
 3. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania ani dojazdu uczestników do miejsca organizacji warsztatów.
 4. Cena, o której mowa w ust. 1 powyżej, powinna zostać zapłacona na rachunek bankowy Femko  o numerze 23 1050 1025 1000 0090 8016 2788 nie później, niż w terminie 7 dni od otrzymania faktury pro-forma wskazanej w § 2 ust. 5 Regulaminu.

 

4. Reklamacja

 1. W trakcie trwania szkoleń uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Femko  o wszelkich nieprawidłowościach Szkolenia.
 2. Uczestnik lub płatnik może składać reklamacje dotyczące szkoleń najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia szkoleń, w formie pisemnej, na adres siedziby Femko  lub w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@femko.pl
 3. Femko  złożone reklamacje rozpatrzy w terminie do 5 dni od daty ich otrzymania i przekaże swoje stanowisko pisemnie, na wskazany w reklamacji adres.

 

5. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest firm Femko sp. z o. o. Dane osobowe przetwarzane są przez Femko  w celu prowadzenia Szkolenia, a w szczególności dokonania zgłoszenia, przeprowadzenia i organizacji Szkolenia, wystawienia zaświadczenia, a także w celach marketingu własnych produktów lub usług administratora danych. W ramach Szkolenia i w związku z tematyką Szkolenia, dane osobowe osób dokonujących zgłoszenia mogą być za uprzednią zgodą udostępniane sponsorom szkoleń współpracującym z Femko, w celach marketingu własnych produktów lub usług sponsora.
 2. Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących ich danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez administratora.
 3. W przypadku, gdy zgłoszenia udziału w Szkoleniu dokonuje osoba inna, niż uczestnik warsztatów (płatnik), oświadcza on, że jest uprawniony do podania danych osobowych uczestnika w celu udziału uczestnika w Szkoleniu w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 4. Organizowane przez Femko Szkolenia będą fotografowane i filmowane. Każdy z uczestników w trakcie Szkolenia uzyska możliwość udzielenia zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku na zdjęciach i nagraniach z warsztatów, w szczególności na stronie internetowej Femko.

 

6. Postanowienia końcowe

 1. Femko  może w każdym czasie dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. Informacje o dokonanych zmianach zostaną opublikowane w Serwisie oraz udostępnione w siedzibie Femko. Zmiana regulaminu nie może pogorszyć sytuacji prawnej uczestników i płatników, którzy przed datą zmiany Regulaminu zawarli umowę, na podstawie Regulaminu.
 2. Femko może w każdym czasie dokonać odwołania Szkolenia jeśli liczba zgłoszonych uczestników (i dokonanych wpłat) nie przekroczy 5 osób.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27. kwietnia 2017 .
 4. Femko nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkoleń.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. W przypadku zawarcia umowy na podstawie niniejszego Regulaminu z osoba fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wszelkie powstałe na podstawie niniejszego Regulaminu spory mogą zostać rozstrzygnięte przy wykorzystaniu alternatywnych metod rozstrzygania sporów z pomocą technologii internetowych, w tym za pomocą platformy ODR.

 

 

Załącznik nr 1.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

imię, nazwisko i adres konsumenta                                                                                                                                                                      …………………., dn. ………………….

nazwa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827)
odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

  …………………………
podpis konsumenta

#

Zapisz się na newsletter

a otrzymasz dostęp do darmowego ebooka!

# #