POLITYKA PRYWATNOŚCI
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art.14 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 9EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/96/WE (dalej jako: RODO), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z RODO.
Femko sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej usług.
Aby realizować zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i transparentnego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, Spółka przyjęła dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa i jest dostępna na stronie www.femko.pl w zakładce Baza wiedzy
POJĘCIA
Femko sp. z o.o. – spółka prawa handlowego pod firmą Femko sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Opłotkowej 18, 05-540 Ustanów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000422247, NIP: 1231275789
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Klient – osoba, która przekazała swoje dane do Femko sp. z o.o. w celu pobrania publikacji lub innego materiału marketingowego i w celu pozostawienia danych do dalszej komunikacji marketingowej.
ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Femko sp. z o.o. jest administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z komunikacją marketingową.
W razie pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani praw prosimy o kontakt na maila biuro@femko.pl

KONIECZNOŚĆ PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dla chęci pobrania w celu pobrania publikacji lub innego materiału marketingowego i w celu pozostawienia danych do dalszej komunikacji marketingowej.
2. Dla potrzeb prowadzenia umowy, zlecenia prac potrzebne jest podane danych kontaktowych, które są danymi osobowymi.
DANE OSOBOWE, JAKIE PRZETWARZAMY, CELE I PODSTAWA PRAWNA?
1. W celu komunikacji marketingowej przetwarzamy Pana/Pani dane takie jak:
1) nazwiska,
2) imiona,
3) adresy poczty elektronicznej,
4) numery telefonów,
2. Podstawa prawna: świadoma, dobrowolna zgoda wyrażona przez Pana/Panią na pozostawienie danych w trakcie pobierania publikacji lub innego materiału marketingowego i zgoda na komunikację marketingową.
W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Pana/Panią, takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
W celu rozpatrywania skarg i wniosków, odpowiedzi na Pana/Pani pytania możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Pana/Panią, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami, opartych na rzetelności i lojalności.

CEL PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH
1. Wypełnienie zobowiązań umownych
a. celu wykonania zleconych prac (na podstawie umowy czy zlecenia) wykonywanych zgodnie z poleceniem klienta. Dane kontaktowe pomagają w szybkiej komunikacji.
2. W oparciu o Pani/Pana zgodę (art. 6 ust.1 lit. a oraz art.9 ust 1 lit. a RODO) na potrzeby marketingu usług (zgodnie z wyrażoną zgodą dane mogą być przetwarzane przez podmiot trzeci)
3. Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Femko sp. z o.o. lub stronę trzecią (art. 6. Ust 1 lit. F RODO) – w celu ochrony uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich; np.: bezpieczeństwo informatyczne, badanie satysfakcji i ukrytych postaw klientów, dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami, marketing bezpośredni usług
JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
W przypadku, gdy wprowadzasz dane do formularza przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe zapisując je w bazie danych na bezpiecznym serwerze.
PODMIOTY, KTÓRYM UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE
Przekazujemy Pana/Pani dane osobowe tylko za uprzednią Pana/Pani zgodą.
Przekazujemy Pana/Pani dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
1. Dostawcy usług
Przekazujemy Pana/Pani dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności. Dostawcy usług, którym przekazujemy Pana/Pani dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
2. Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy informatyczne, do wysyłki wiadomości email.

3. Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4. Organy państwowe

Udostępniamy Pana/Pani dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH
1. Na czas trwania umowy aż do momentu pełnej zapłaty za usługę wykonaną przez Femko sp. z o.o.; przez czas wymagany przez przepisy prawa i/lub dla realizacji ewentualnych roszczeń
2. Na czas wyrażony w zgodzie dla realizacji np. działań marketingowych
3. Femko sp. z o.o. będzie przetwarzać Pana/Pani dane tak długo jak będzie to celowe lub do momentu cofnięcia przez Pana/Panią zgody.
a. Po cofnięciu zgody Pana/Pani dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia współpracy oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia danych dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PANI/PANU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
1. Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, ograniczania przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia
2. Prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych
3. Prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
4. Prawo do żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na przekazaniu Pani/Panu Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie

5. używanym formacie nadającym się do odczyty maszynowego i przesłaniu danych innemu administratorowi danych.
6. Prawo do niesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych

ŻRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH
1. Przekazane bezpośrednio przez klientów
2. Dane mogą być pozyskane poprzez prowadzone dedykowane akcje marketingowe przez podmioty trzecie.
W JAKIM CZASIE SPEŁNIAMY PANI/PANA ŻĄDANIE?
Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Pana/Pani żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Pana/Panią uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
ZGŁASZANIE SKARG, ZAPYTAŃ I WNIOSKÓW
Może Pan/Pani zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz realizacji przysługujących Panu/Pani uprawnień.

Jeżeli uważa Pan/Pani, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych. Przechowywane są na bezpiecznych serwerach, a dostęp do systemu informatycznego posiadają jedynie upoważnione osoby.
Femko sp. o.o.

#

Zapisz się na newsletter

a otrzymasz dostęp do darmowego ebooka!

# #